Regulamin Kina

REGULAMIN
świadczenia usług przez kasę Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kasę Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a)        „Organizator” – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
  b)       „Kasa” – pomieszczenie, gdzie dokonywane są płatności
  c)        „Seans” – pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
  d)       „Wydarzenie kulturalne” – spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna, warsztaty, spotkanie autorskie oraz inne wydarzenia o charakterze kulturalnym,
  e)       „Bilet” – dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem,
  f)        „Karnet” – dokument upoważniający do uczestnictwa w cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych w danej jednostce czasu lub pod jedną nazwą zbiorczą (np. festiwale, przeglądy itd.),
  g)        „Widz” – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.
 2. Wejście na seans lub wydarzenie kulturalne możliwe jest za okazaniem ważnego biletu lub karnetu.
 3. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.
 4. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:
 5. a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 6. b) korzystania z telefonów komórkowych,
 7. c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych odurzających i psychotropowych,
 8. d) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych),
 9. e) wnoszenia artykułów spożywczych nabytych poza obiektem organizatora,
 10. f) głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu lub wydarzenia kulturalnego,
 11. g) palenia papierosów i e-papierosów,
 12. h) wprowadzania zwierząt.
 13. Widz zobowiązany jest do pozostawienia porządku oraz  czystości.
 14. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia przez widza, będą zgłaszane odpowiednim służbom.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.
 17. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić widza, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 18. Pracownik MCK ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie.
 19. Na seanse filmowe oraz wydarzenie kulturalne obowiązuje cennik dostępny na stronach internetowych Miejskiego Centrum Kultury lub w kasie kina.
 20. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach (oraz innych reklamach
  i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 21. Repertuar kina dostępny jest na stronie internetowej kinolezajsk.pl oraz na plakatach kinowych.

 

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 

REZERWACJE BILETÓW

 1. Rezerwacji miejsc na seans bądź wydarzenie kulturalne można dokonywać osobiście w kasie kina lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 785 11 34 wew. 146 w godzinach otwarcia kasy.
 2. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie automatycznie usunięta przez komputerowy system sprzedaży biletów.
 3. Rezerwację można odwołać telefonicznie lub w kasie MCK.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

 

BILETY

 1. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub zbiorowego.
 2. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 3. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.
 4. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
 5. Legitymacje uczniowskie, studenckie oraz inne dokumenty uprawniające do ulgi sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę kinową.
 6. Bilet grupowy przysługuje na seanse dopołudniowe każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej minimum 20 osób
 7. Przy zakupie biletów grupowych dopołudniowych w cenie zakupu biletów grupowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą:

– przedszkola – 1 zaproszenie dla opiekuna na 5 przedszkolaków,

– szkoły podstawowe –  1 zaproszenie dla opiekuna  na 10 uczniów;

– gimnazja i licea –  1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.

 1. Po odejściu od kasy nie uwzględnia się zwrotu lub zamiany biletu.
 2. Zwrot lub wymiana biletu na seans jest możliwa tylko w przypadku odwołania lub zmiany w repertuarze projekcji, jak również  opóźnienia lub przerwy w jego emisji dłuższych niż 30 minut
 3. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Jeśli Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.
 4. Bilety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w sekretariacie MCK pod nr tel. +48 17 785 11 34 lub mailowo: sekretariat@mcklezajsk.pl
 5. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.
 6. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans lub wydarzenie kulturalne:
  a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
  b)       osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba że jest w towarzystwie osoby dorosłej,
  c)        w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w kinie należy zgłaszać niezwłocznie do pracowników kina. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 8. Kasa jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-20:30 lub godzinę przed seansem.

KARNETY

 1. Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych.
 2. Zwrot karnetu może nastąpić w terminie określonym przez Organizatora i podanym przed zakupem karnetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2018 roku.

 

Regulamin sprzedaży biletów on-line

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.kinolezajsk.pl

Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci
  Internet w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk
  NIP 816-15-26-792
 2. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.kinolezajsk.pl
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kinolezajsk.pl
  1. a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. b) wypełnienia formularza „Twoje dane”
  3. c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub karty kredytowej.
 4. Kino niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem w formacie PDF opatrzonym indywidualnym kodem.
 5. W sytuacji braku uzyskania przez Kino potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w punkcie 6 ( w czasie 10 minut ) w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Kino poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 10 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
 8. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 9. Płatności za bilety obsługiwane są przez tPay.com za pośrednictwem serwisu internetowego www.tpay.com
 10. Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego
 11.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 12. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 14. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i ulgowe.
 15. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety.
 16. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.
 17. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  1. bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać wydrukowany bilet otrzymany drogą mailową,
  2. lub bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą mailową (niezbędna aplikacja do odczytu biletu w rozszerzeniu PDF)
  3. lub w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
 18.  Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 19. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym lub innym wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 20. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 19 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy lub inne wydarzenie na które został zakupiony bilet.
 21. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu lub wydarzenia.
 22. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 23. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej.
 24. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Reklamacje i zwrot biletów

 1.  Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy seans lub inne wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Przyjmowane będą zwroty biletów oraz dokonywanie zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym seansu lub innym wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
 5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy kinolezajsk@interia.pl lub w Kasie biletowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Kino danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku www.kinolezajsk.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika opublikowane zostały na stronie www.kinolezajsk.pl
 5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Kina Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku www.kinolezajsk.pl
 7. Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku jest obiektem monitorowanym. Zakup biletu on-line oraz w kasie Kina jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.
 8. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci elektronicznej.
 9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. O planowanej zmianie Miejskie Centrum Kultury poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.